CONDICIONS GENERALS DE L' ACTIVITAT DE SEGWAY

1. En tot moment el participant seguirà i respectarà totes i cadascuna de les indicacions dels Monitors.
2. L'empresa no es fa responsable del deteriorament o pèrdua dels efectes personals dels participants.
3. Està totalment prohibit participar en les activitats proposades sota qualsevol efecte d'alcohol i/o drogues. Es prohibeix explícitament la ingesta d' aquestes substàncies abans o durant les activitats.
4. Es requerirà de les condicions físiques i psíquiques adequades per a la pràctica d'aquesta activitat.
5. L'empresa no podrà ser responsable dels incidents originats en el desenvolupament de la pràctica d'aquesta activitat si les condicions de participació enumerades anteriorment són objecte de falses declaracions, de no respecte a les normes de seguretat o en cas de pànic d'un o més participants.
6. L'empresa no es fa responsable dels danys materials i personals que puguin patir els participants per no respectar aquestes normes.
7. Els participants han de ser capaços de pujar i baixar del Segway sense assistència, cosa que requereix habilitats físiques similars a pujar i baixar escales sense assistència i sense fer servir una barana.
8. En alguns recorreguts, es transcorre dins zones delimitades com "Parc Natural", en aquests casos el guia els indica l'entrada a aquestes zones, això implica respectar les normes bàsiques del Parc, com són:
 - No llençar residus en cap part del recorregut
 - No calar foc ni tirar cigarrets a terra
 - No arrencar cap tipus de planta
 No respectar les normes de seguretat pot significar la finalització de la mateixa, sense la devolució de cap quantitat pagada anteriorment

Jo com a participant i/o pare/mare o tutor legal del participant, he llegit detingudament tot el que en aquest document s'exposa, i certifico el meu ple consentiment amb els termes del mateix i ASSUMEIXo qualsevol responsabilitat sobre les possibles conseqüències del meu mal ús de les activitats i/o no respecte a les normes de seguretat reflectides en aquest document i/o qualquier caiguda ocorreguda durant el recorregut . Per tant, EXIMO a L' EMPRESA o qualsevol del seu personal, sobre qualsevol responsabilitat pel que fa a danys personals, materials, lesions o mort que em poguessin sobrevenir per no respectar les condicions de seguretat marcades.

POLÍTIQUES DE CANCEL·LACIÓ

Es cobraran 70 € per despeses de gestió quan:

 - Es cancel·li la reserva amb una antelació inferior a 48 hores de l'hora de la reserva.
 - Quan els participants no es presentin a l' hora o arribin amb un retard superior a 15 minuts sense avís previ.
 - Si es cancel·la per algun motiu de força major, aquest s'haurà de justificar amb la corresponent documentació oficial.

CONDICIONS METEOROLOGIQUES.

L' activitat es pot realitzar amb vent, pluja o sol. I no es podrà realitzar l' activitat amb pluja forta amb raigs i truenos o en casos que hi hagi algun avís de perill del servei meteorològic de Catalunya.

Designed with Mobirise ‌

Web Page Maker